متن دلخواه شما
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
خطوط را "خرچنگ قورباغه" می بینید؟ فرار نکنید.
نوشته شده در جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
ساعت : ٦:٤٢ ‎ب.ظ
نویسنده : معین محمدی
نظرات

خطوط را "خرچنگ قورباغه" می بینید؟ فرار نکنید.  بسیاری از افراد هنگام مواجهه با صفحات فارسی ای که در آنها بجای حروف درست فارسی اشکال عجیب غریب دیده می شوند، به سرعت سایت را ترک می کنند. البته این را ه مناسبی برای تنبیه طراحان صفحات وبی است که در صفحه وب خود این مشکل را دارند. ولی چنانچه بخواهید می توانید، احتمالا صفحه را درست کنید. کلیک راست موس را فشار دهید، از صفحه باز شده، گزینه encoding را انتخاب کنید. برای درست دیدن صفحات فارسی، یکی یکی گزینه های زیر را انتخاب کنید تا ببینید، کدامیک جواب می دهد: Windows (Arabic) Windows (Western) UTF-8 یعنی ابتدا از گزینه، encoding، windows(Arabic) را انتخاب کنید، اگر صفحه درست شد که هیچ ولی اگر درست نشد،‌ مجددا کلیک راست کرده encoding و سپس windows (western) را انتخاب کنید، اگر صفحه درست شد که هیچ ولی اگر درست نشد، گزینه سوم (یعنی UTF-8) را امتحان کنید. اگر هیچکدام نشد،‌ ببینید (احتمالا در صفحه اول سایت) آیا صفحه فارسی با قلم خاصی نوشته شده در نتیجه از شما خواهش شده که : "ابتدا قلم ما را نصب کنید"؟ در اینصورت مجبورید ابتدا آن فونت را به شکل زیر نصب کنید:

 1ـ فونت را دانلود کنید.

 2ـ در پنجره control panel روی fonts دوبار کلیک کنید تا پنجره مورد نظر باز شود.

 3ـ گزینه Install new font را از منوی File همان پنجره Fonts انتخاب کنید.

 4ـ مسیر فونت مورد نظر را از پنجره های لیست Folders، Drives همان پنجره مشخص کنید. سپس فونت شما در پنجره کوچک list of fonts ظاهر می شود.

 5ـ حال آن را انتخاب و ok بزنید تا فونت مورد نظر روی سیستم نصب شود. پس از این با زدن refresh صفحه وب مورد نظر،‌ می توانید آن را به راحتی بخوانید. ولی اگر باز مشکل داشتید، روی صفحه وب،‌کلیک راست کنید و در encoding گزینه User defined را انتخاب کنید. قاعدتا با refresh کردن باید بتوانید صفحه را بخوانید.

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------

Lines "frog crab" see? Do not escape. 
Exposure to the many pages in Persian and the Persian forms instead of just letters bears are seen, quickly leave the site. This, of course you the appropriate punishment for the web design web page to have this problem. But if you ask, you probably make a page. Press the right mouse click, the page open, select the encoding option. Just visit the pages in Persian, one of the following options to view, Which answer shows: Windows (Arabic) Windows (Western) UTF-8 that first option, encoding, windows (Arabic) Select, if page But if that was true no true found, right click again and then encoding windows (western) choose the right page, if any, but if that was not true, the third option (ie UTF-8) and try. If none found, see (possibly the first page of site) Persian pen you page as a result of a specific written request from you that: "We first need to install the pen"? Mjbvryd first, then the font to install the following:

  1 can download the font.

  2 fonts in the window control panel double click on the desired window will open.

  3 Install new font option from the File menu, select the Fonts window.

  4 fonts desired path windows List Folders, Drives specify the same window. Font then your list of fonts in small window appears.

  5: It is ok click and select desired font to be installed. After this زدن refresh with the desired Web page, you can read it easily. Open problem, but if you did, on the web page, right click the encoding option and select User defined. Qadta must be able to refresh the page to read.
------------------------------------------------------------------------------------
Линии "лягушка краб" видеть? Не бежать.
Воздействие на многие страницы на персидском и персидской формы вместо простого письма медведя видели, быстро покинуть сайт. Это, конечно же, соответствующие наказания, для веб-дизайна веб-страницу, чтобы иметь эту проблему. Но если вы спросите, вы, вероятно, сделать страницу. Нажмите правой кнопкой мыши, открыть страницу, выберите вариант кодирования. Просто посетите страницы на персидском языке, один из следующих вариантов, чтобы посмотреть, какой ответ показывает: Windows (араб.) Windows (Западная) UTF-8, что первый вариант, кодирование, окна (араб.) Выберите, если страницы, но если это не верно верно найден, правой кнопкой мыши, а затем снова кодировка Windows (западная) выбрать правильную страницу, если таковая имеется, но если это не правда, третий вариант (например, UTF-8) и попробуйте. Если никто не найден, см. (возможно, на первой странице сайта) Персидский перо на странице в результате какого-либо конкретного письменного запроса от Вас, что: "Мы в первую очередь необходимо установить пера"? Mjbvryd во-первых, то шрифт установить следующее:

   1 можно загрузить шрифт.

   2 шрифтов в окне панели управления дважды щелкнуть на нужном окне.

   3 Установка новых шрифтов опция в меню Файл выберите Шрифты окно.

   4 шрифты желаемый путь окна список папок, диски указать то же окно. Шрифт затем список шрифтов в малых окно.

   5: Это нажмите ОК и выберите требуемый шрифт будет установлен. После этого обновите زدن с желаемыми веб-странице, вы можете читать ее легко. Открытые проблемы, но если ты сделал, на веб-страницу, щелкните правой кнопкой на опции кодирования и выберите Пользовательский. Qadta должны иметь возможность обновить страницу, чтобы прочитать.
-----------------------------------------------------------------------------------
خطوط "الضفدع سرطان البحر" انظر؟ لا الهرب.
التعرض لکثیر من الصفحات فی الفارسیة والفارسیة أشکال بدلا من مجرد النظر إلى خطابات الدببة ، ومغادرة المکان بسرعة. وهذا ، بطبیعة الحال کنت العقوبة المناسبة لتصمیم مواقع الإنترنت وصفحات الویب لهذه المشکلة. ولکن إذا کنت أسأل ، هل من المحتمل أن الصفحة. الصحافة والحق فی نقرة فأر ، وفتح صفحة ، اختر الخیار الترمیز. مجرد زیارة صفحة الفارسیة ، وهو واحد من الخیارات التالیة لیرى ما یدل على الجواب : ویندوز (العربیة) ویندوز (غرب) والرموز العالمیه لتحویر الهیئة - 8 أن الخیار الأول ، والترمیز ، والنوافذ (العربیة) اختر إذا الصفحة ولکن اذا کان صحیحا أنه لا صحیح وجد ، الحق مرة أخرى ، ثم انقر فوق ترمیز النوافذ (غرب) والحق فی اختیار صفحة ، إن وجدت ، ولکن اذا کان ذلک غیر صحیح ، والخیار الثالث (أی الرموز العالمیه لتحویر الهیئة - 8) ونحاول. اذا وجدت لا شیء ، انظر (ربما فی الصفحة الأولى من الموقع) من رکلة جزاء لک صفحة الفارسیة نتیجة محددة على طلب خطی من ان : "نحن بحاجة أولا لتثبیت القلم"؟ Mjbvryd أولا ، ثم لتثبیت الخطوط التالیة :

   1 لا یمکن تحمیل الخط.

   2 الخطوط فی نافذة لوحة التحکم انقر مرتین على المنشودة سیتم فتح نافذة.

   3 خیار تثبیت خط جدید من القائمة ملف ، حدد الخطوط النافذة.

   4 الخطوط الطریق المنشود النوافذ قائمة المجلدات ، محرکات یحدد نفس النافذة. ثم الخط قائمة الخطوط فی نافذة صغیرة یبدو.

   5 : ومن ثم انقر فوق موافق وحدد الخط المطلوب لذلک. بعد هذا زدن تجدید المنشود مع صفحة ویب ، یمکنک قراءتها بسهولة. تفتح هذه المشکلة ، ولکن إذا فعلت ، وعلى صفحة ویب ، انقر فوق ترمیز حق الخیار واختر المستخدم المحدد. Qadta یجب أن تکون قادرة على تحدیث الصفحة القراءة.
-------------------------------------------------------------------------------------
线“青蛙螃蟹”呢?无法逃避。
接触到许多网页在波斯语和波斯的形式,而不只是字母熊看到,迅速离开现场。这当然适当的惩罚你的网站设计网页,有这个问题。但如果你问,你可能使一个网页。按鼠标右键单击,页面打开,选择编码选项。只需访问的网页在波斯语,下列选项之一,以观点,答案显示:视窗(阿拉伯文)的Windows (西方)的UTF - 8的第一个选择,编码时, Windows (阿拉伯文)选择,如果网页但是如果这是真的没有真正的发现,再次右键单击,然后编码窗口(西方)选择正确的网页,如果有的话,但如果这是不正确的,第三个选择(如UTF - 8的) ,然后再试。如果没有找到,看到(可能是第一页的网站)波斯笔你一页由于特定的书面请求,你说: “我们首先需要安装笔” ? Mjbvryd ,然后安装的字体如下:

   1可以下载的字体。

   2字体的窗口中双击控制面板上的理想窗口会打开。

   3安装新字体选择从文件菜单中,选择字体窗口。

   4字体理想路径窗口列表文件夹,驱动器指定相同的窗口。字体然后列表字体小窗口。

   5 :这是确定单击并选择想要的字体进行安装。在这之后زدن刷新所期望的网页,您可以轻松地阅读。开放式问题,但如果您没有,在网页上,右键点击编码选项,并选择用户自定义。 Qadta必须能够刷新页面阅读

:: برچسب‌ها: خطوط, آموزش-education-تعلیم-教育-bildung-образование, utf-8, windows